Employee Benefit Consultants

Het begrip Employee Benefits is volgens ons in de eerste plaats een service concept, waarin gemak en ondersteuning van onze klanten voorop staan.

DGA's

Pensioenregelingen voor de Directeur groot aandeelhouder (DGA)

De DGA heeft een bijzondere positie met betrekking tot het opbouwen van ouderdomspensioen. Hij wordt niet gezien als gewone werknemer en heeft evenmin alle fiscale voordelen van een zelfstandig ondernemer. Tot 2007 kon de DGA ervoor kiezen om mee te lopen met de pensioenregeling die geldt voor het personeel in zijn bedrijf (indien er sprake is van personeel). Sinds de invoering van de nieuwe Pensioenwet kan dat niet meer.

Voor het opbouwen van ouderdomspensioen, kan de DGA kiezen voor de volgende mogelijkheden:

  • pensioen opbouwen in eigen beheer
  • pensioen opbouwen door het oprichten van een eigen pensioenlichaam
  • pensioen opbouwen middels het afsluiten van een verzekering
  • pensioen opbouwen middels het openen van een lijfrenterekening

Pensioen opbouwen in eigen beheer

Als de DGA ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van de onderneming waar hij in dienst is bezit, kan hij pensioen opbouwen door jaarlijks een bedrag te reserveren op de balans van de onderneming. Op de pensioendatum is de onderneming verplicht om voor uitkering van de pensioenrechten zorg te dragen.

Deze vorm biedt een fiscaal voordeel, aangezien de pensioenreservering ten laste van de winst mag worden gebracht. Daarnaast kan de pensioenreservering als werkkapitaal gebruikt worden, wat de liquiditeit van de onderneming ten goede komt. Het gaat tenslotte om een pensioenreservering: het bedrag hoeft niet werkelijk aanwezig te zijn. Er zijn echter een aantal risico's verbonden aan het opbouwen van pensioen in eigen beheer:

Tegenvallende resultaten:

Op het moment dat de bedrijfsresultaten tegenvallen, loopt de DGA het risico dat er na pensionering niet voldoende vermogen aanwezig is om zijn pensioen uit te betalen;
Faillisement:
Bij faillissement kan de DGA zelfs zijn volledige pensioen kwijt zijn;

Overdracht buiten het invloedsgebied van de DGA:
Bij verkoop van het bedrijf of overdracht na pensionering van de DGA, loopt de DGA het risico dat de nieuwe directie/eigenaar niet aan de pensioenverplichting zal blijven voldoen;

Langlevenrisico:
Dit is het risico dat de pensioenspaarpot opraakt op het moment dat de DGA langer leeft dan vooraf ingeschat.

Ondanks de voordelen die deze pensioenconstructie de DGA gedurende de opbouwperiode biedt, vormt dit een redelijk risicovolle manier om zijn pensioen te regelen

Oprichten van een pensioenlichaam

Hiermee wordt bedoeld dat de DGA zijn pensioen opbouwt in een speciaal daarvoor bedoelde pensioen-BV of pensioenstichting. Deze BV of stichting fungeert dan als het ware als een soort eigen verzekeringsmaatschappij. Hierbij moeten de richtlijnen gevolgd worden die gesteld zijn door het ministerie van Financiën. Sinds 1992 is bepaald dat zowel de jaarwinst als de sterftewinst in geval van overlijden belast is voor de vennootschap. Dankzij deze wijziging is de opbouw van pensioen in een eigen pensioenlichaam fiscaal gezien onaantrekkelijker geworden.

Verzekeren

Bij deze vorm worden in de werkzame periode premies gestort in een (gemengde) kapitaalverzekering met pensioenclausule. Met het gedurende de werkzame periode opgebouwde vermogen wordt bij pensionering een periodieke uitkering aangekocht. Deze periodieke uitkering komt over het algemeen maandelijks tot uitkering en biedt de DGA een ouderdomspensioen.

Banksparen

Banksparen is in 2008 geïntroduceerd om meer concurrentie te krijgen op deze markt. Bij banksparen worden in de werkzame periode premies gestort op een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening bij een bank of beleggingsinstelling. Met het gedurende de werkzame periode opgebouwde vermogen wordt bij pensionering een lijfrente aangekocht. Deze lijfrente komt periodiek (maandelijks) tot uitkering en biedt de DGA een ouderdomspensioen.

Waar bij een verzekeringsproduct het overlijdensrisico en het arbeidsongeschiktheidrisico ook kunnen worden afgedekt, zal de DGA dit bij banksparen los van zijn pensioen moeten regelen.

Keuze tussen eigen beheer, pensioenlichaam, verzekeren en banksparen

Hierboven zijn kort de verschillende mogelijkheden besproken. Welke vorm dient de DGA nu te kiezen? Dit is uiteraard afhankelijk van zijn financiële situatie en wensen. In de meeste situaties geldt dat gekozen wordt voor het opbouwen van pensioen via een verzekeringsmaatschappij. Deze vorm biedt voor de meeste DGA's de meeste zekerheid tot een goed pensioen (incl. nabestaandenpensioen en arbeidsongeschikheidspensioen) tegen een redelijk kostenplaatje en een redelijke administratieve belasting. Hierbij is het verstandig om meerdere aanbieders naast elkaar te leggen, aangezien er grote verschillen kunnen zitten tussen de aangeboden pensioenproducten. Er zijn echter ook situaties denkbaar waarbij 1 van de overige vormen de meeste voordelen biedt. Om dit te bepalen, is een gesprek met één van onze pensioendeskundigen aan te raden.