Employee Benefit Consultants

Het begrip Employee Benefits is volgens ons in de eerste plaats een service concept, waarin gemak en ondersteuning van onze klanten voorop staan.

Actuariaat

Novus Actuariaat houdt zich met nagenoeg alle aspecten bezig die spelen rond pensioen.
Onderstaand noemen wij enkele voorbeelden:

  • Het maken van berekeningen (conform IAS 19, FAS 87, RJ 271) ten behoeve van de jaarrekening van ondernemingen;
  • Advisering en begeleiding van de werkgever (of werknemers) met betrekking tot de inhoud van pensioenregelingen;
  • Het ondersteunen van de directie van ondernemingen bij problemen op pensioengebied (inventarisatie van wensen, doorspreken mogelijkheden);
  • Het maken van berekeningen ten behoeve van pensioenregelingen (prognoses, jaarrekeningposten, narekenen verzekeraars, inschatten kosten/opbrengsten van wijzigingen);
  • Het begeleiden van het fiscale traject inzake pensioenregelingen;
  • Het juridisch toetsen van pensioenregelingen;
  • Het onderhandelen namens relatie met verzekeraars ten behoeve van het verkrijgen van een optimaal verzekeringscontract;
  • Het onderhandelen over pensioenregelingen namens de werkgever (met de OR) of namens de OR (met de werkgever);
  • Het bijstaan van pensioenfondsbesturen;
  • communicatie over de pensioenregeling vormgeven (zowel de doorlopende communicatie als die ten behoeve van een transitie van de regeling). Dit doen wij onder andere via pensioenplanners (grafisch ondersteunde 'rekentools'), duidelijke overzichten, groepsgewijze presentaties en persoonlijke gesprekken met werknemers.

Begrippen

Hieronder vindt u een korte toelichting van gehanteerde begrippen;

FAS 87
Afkorting van Financial Accounting Standards. Deze worden vastgesteld door de Financial Accounting Standards Board (FASB) in de Verenigde Staten. Paragraaf 87 van de FAS bevat voorschriften op het gebied van de verwerking van pensioenkosten in de jaarrekening van ondernemingen. FAS 87 is van belang voor (Nederlandse dochtermaatschappijen van) concerns die in de USA een beursnotering hebben. Op grond van FAS 87 moet een vergelijking worden gemaakt tussen de pensioenpremies die in een boekjaar werkelijk zijn betaald en de pensioenkosten die aan datzelfde boekjaar zijn toe te rekenen volgens een bepaalde standaardmethode uit FAS 87. In die standaardmethode worden pensioenkosten gelijkmatig verdeeld over de gehele diensttijd van alle deelnemers, waarbij rekening wordt gehouden met aannames over o.a. toekomstige loonontwikkeling, uittredings- en sterftekansen.

IAS 19 (IFRS)
International Accounting Standard 19 (revised 1998) "Employee Benefits" (onderdeel van International Financial Reporting Standards); vanaf 2005 zijn de International Financial Reporting Standards (IFRS) verplicht aan Europese beurzen. IAS 19 bevat voorschriften op het gebied van de verwerking van pensioenkosten in de jaarrekening van ondernemingen. Op grond van IAS19 moet een vergelijking worden gemaakt tussen de pensioenpremies die in een boekjaar werkelijk zijn betaald, en de pensioenkosten die aan datzelfde boekjaar zijn toe te rekenen volgens een bepaalde standaardmethode (Projected Unit Credit methode).
In die standaardmethode worden pensioenkosten gelijkmatig verdeeld over de gehele diensttijd van alle deelnemers, waarbij rekening wordt gehouden met aannames over o.a. toekomstige loonontwikkeling, uittredings- en sterftekansen. Indien volgens de standaardmethode sprake is van vooruitbetaalde kosten, moeten deze op de balans van de onderneming worden geactiveerd ("overschot"). Aan de passiefzijde van de balans moet bovendien een voorziening worden gevormd, als reeds verkregen pensioenaanspraken niet voldoende door de activa van het pensioenfonds worden gedekt ("tekort").

RL 271
Richtlijn 271 "Personeelsbeloningen" (onderdeel van de Nederlandse Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving); dit is de Nederlandse implementatie van IAS 19. Richtlijn 271 geldt echter voor alle ondernemingen - dus niet alleen voor beursgenoteerde ondernemingen - die op grond van de Nederlandse wet een jaarrekening opstellen. Voor het midden- en kleinbedrijf wordt mogelijk een stelsel van vrijstellingen of een aparte richtlijn in het leven geroepen.